0901 755 665
Data Privacy
Informácie podľa § 19 č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

1. Identifikačné údaje

1) Prevádzkovateľom osobných údajov je :

Obchodné meno: LK Consulting, s.r.o.
Sídlo: Papraďová 1/A, Bratislava 821 01, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
Zápis v OR: OS Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 34176/B
IČO: 35 912 847
DIČ: 2021 931 296

2. Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: Názov osobného údaju / kategória osobných údajov
 • Meno a priezvisko / bežný osobný údaj
 • Email / bežný osobný údaj
 • Telefónne číslo / bežný osobný údaj
 • Mesto / bežný osobný údaj
 • Dátum narodenia / bežný osobný údaj
 • Pohlavie / bežný osobný údaj
 • Ulica /bežný osobný údaj

2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý vyjadrite zaškrtnutím checkboxu.

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby v rozsahu potrebnom na účel:
 • realizácia databázy uchádzačov o športové aktivit
 • informovania o zmene termínov/trenérov cvičen
 • zasielania newslettrov na e-mailovu adres
 • zasielania newslettrov o športovom resorte RM Sport Resort
2) Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

5. Doba uchovávania osobných údajov

1) Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.

6. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

 • vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať výmaz svojich osobných údajov
 • žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • požiadať o prenos osobných údajov,
 • možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať

2) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

3) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7. Mlčanlivosť

1) Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivost trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

8. Zverejnenie osobných údajov

1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.

9. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

1)Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.